• Algemene Leden Vergadering, maandag 1 november 2021

 • Beste HKC'ers, 

  Maandag 1 november is er weer de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van HKC. Hier vertellen het bestuur en de commissies wat zij het afgelopen jaar gedaan hebben en wat de plannen zijn voor de toekomst. Ook de financiën komen hier natuurlijk aan bod.

  De vergadering zal plaatsvinden in de kantine en start om 19.45 uur. De kantine is geopend vanaf 19.30 uur. Bij binnenkomst zal je QR code worden gescand.

  De ALV staat open voor alle leden en andere betrokkenen (zoals ouders) en geïnteresseerden. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat alleen leden van 16 jaar en ouder stemrecht hebben. Wat natuurlijk niet betekent dat anderen geen invloed kunnen uitoefenen. Wij horen graag ieders mening.
   
  Tijdens de ALV wordt ook weer de Kei van het Jaar uitgereikt. Deze prijs is dit jaar voor een vrijwilliger die het afgelopen jaar (of misschien wel meerdere jaren) veel of juist iets heel bijzonders voor de vereniging heeft gedaan. Wie dit is blijft een verrassing tot de ALV. 

  De agenda van de ALV ziet er als volgt uit:

  1. Opening

  2. Vaststellen agenda

  3. Mededelingen en ingekomen stukken

  4. Notulen ALV 10 november 2020

  5. Jaarverslagen en installatie commissies

      a. Jaarverslagen commissies

      b. Installatie commissies

  6. Jaarverslag bestuur

  7. Financiën

      a. Afrekening 2020/2021

      b. Verslag kascommissie

      c. Begroting 2021/2022

      d. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

  8. Stemming kascommissie en bestuur (*)

  9. Decharge en installatie commissies en bestuur

  10. Kei van het jaar

  11. Jubilarissen

  12. Rondvraag

  13. Sluiting

  * Stemming d.m.v. stemmen 

  We hopen veel mensen te zien tijdens de ALV. Kun je niet aanwezig zijn maar wil je jouw stem laten horen dan kun je hiervoor een ander machtigen. Graag horen wij uiterlijk vrijdag 29 oktober of je aanwezig bent bij de ALV, of dat je een ander wilt machtigen voor het stemmen. Dit kan via het registratieformulier voor de ALV.

  De notulen, de financiële stukken en de jaarverslagen worden na aanmelding per e-mail verstuurd. De e-mail zal iedere geregistreerde zaterdag 30 oktober van ons ontvangen.  

  Tot dan.

  Het Bestuur

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide