• Beleid van HKC met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag.

  Met enige regelmaat komt er een geval naar buiten van grensoverschrijdend gedrag binnen een sportvereniging. Achteraf blijkt vaak dat als dit zich heeft voorgevallen, dit voorkomen had kunnen worden (of sneller opgepakt) als er een aantal voorzorgsmaatregelen genomen waren. Korfbalclub HKC heeft gelukkig nog nooit te maken gehad met een voorval van ongewenste intimiteit. Echter willen we dit ook graag zo houden.

  Een aantal jaar geleden hebben een aantal leden hierover al eens met elkaar van gedachten gewisseld. Als eerste stap is vervolgens gedacht om een vertrouwenspersoon te zoeken. Helaas is het toen hierbij gebleven.

  Het bestuur ziet echter dat dit onderwerp nu goed geregeld is. Daarom is dit beleid opgesteld.

  HKC onderschrijft expliciet de gedragsregels van de NOC*NSF op het gebied van grensoverschrijdend gedrag:

  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
  2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
  3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
  4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
  7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
  11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

  HKC kent twee vertrouwenscontactpersonen

  De vertrouwenspersoon werkt binnen de kaders die de NOC*NSF daarvoor zijn opgesteld. Deze zijn hier te vinden. 

  De activiteiten van de VCP zijn:

  a. eerste opvang/aanspreekpunt. De VCP is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken

  b. doorverwijzen. De VCP verwijst klager, beschuldigde, bond of vereniging door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners. 

  c. preventieactiviteiten

  • Preventieactiviteiten De VCP: profileert zich binnen de eigen organisatie, zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de gedragsregels van de sport worden nageleefd.
  • Houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van seksuele intimidatie binnen de sport.
  • Draagt bij aan beleidsuitvoering op verenigingsniveau met betrekking tot landelijke ontwikkelingen in het beleid Seksuele Intimidatie en sociaal veilige sportomgeving.
  • Geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen seksuele intimidatie. Hiervoor kan de toolkit/handboek sociaal veilige sportomgeving als leidraad worden gebruikt. 

  Er zijn een aantal randvoorwaarden die aan de VCP gesteld worden

  De VCP:

  • Is geen bestuurslid;
  • Heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen bestuur en/of directie (bv. Respectievelijk de voorzitter of directeur);
  • Wordt een keer in de vier jaar gekozen door de interne democratische geledingen en/of aangesteld door de directeur;
  • Kan om de vier jaar een VOG overleggen;
  • Is niet inhoudelijk betrokken bij procedures;
  • Werkt conform een protocol sociaal veilige sportomgeving t.b.v. preventie en sanctioneren Seksuele Intimidatie.

  Om als vertrouwenscontactpersoon te kunnen functioneren dient hiervoor een cursus te volgen. HKC draagt hiervoor de kosten.

  Bespreken beleid en resultaten met het bestuur

  In ieder geval jaarlijks wordt samen met de vertrouwenscontactpersoon dit beleid en de resultaten hiervan besproken tijdens een bestuursvergadering

  Een VOG voor alle vrijwilligers die werken met kinderen

  Voor allen die te maken hebben met jeugdleden wordt via https://www.gratisvog.nl/ een VOG aangevraagd. Dit geldt voor alle trainers, alle bestuursleden en die commissieleden die te maken hebben met jeugdleden.

  Als een VOG wordt verkregen door de vrijwilliger deelt hij/ zij deze met de secretaris. ls er geen verklaring afgegeven kan worden, of de vrijwilliger verzuimt het om hem aan te vragen, kan deze persoon geen functie bekleden binnen HKC waarbij hij/zij te maken heeft met minderjarigen.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide