• Privacyverklaring

  Dit is een privacyverklaring van Hoogravense Korfbal Club (HKC), gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40477419. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HKC verwerkt, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen HKC heeft getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  1. Gebruik van persoonsgegevens

  1.1 HKC verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens van jou indien je:

  (a)  lid wordt

  (b)  ouder/verzorger bent van een minderjarige die lid wordt

  (c)   via het contactformulier contact met ons opneemt

  (d)  de website van de vereniging bezoekt

  (e)  vrijwilligerswerk binnen de vereniging gaat doen

  (f)   als vrijwilliger binnen de vereniging met kinderen omgaat

  (g)  jezelf inschrijft voor een door de vereniging georganiseerd evenement

  (h)  ouder/verzorger bent van een minderjarige die zich inschrijft voor een door de vereniging georganiseerd evenement

  (i)    de website van onze vereniging bezoekt (http://home.hkc-utrecht.nl/)

  (j)    ooit lid geweest bent van de vereniging (zodat we je uit kunnen nodigen voor een reunie of lustrum). 

  1.2 HKC verzamelt daarbij (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

  (a)  naam, adres, woonplaats 

  (b)  geboortedatum, geslacht

  (c)   telefoonnummer, e-mailadres

  (d)  lidmaatschapsnummer, team waarin gespeeld wordt

  (e)  bankrekeningnummer

  (f)   welke vrijwilligerstaak uitgevoerd wordt (indien van toepassing)

  (g)  toekenning van Verklaring Omtrent Gedrag (VOG, indien van toepassing)

  (h)  medische gegevens

  (i)    in geval van minderjarigen: relatie met en persoonsgegevens van ouder/verzorger

  (j)    IP-adres, inlognaam, wachtwoord

  (k)  gevolgde relevante opleidingen en behaalde relevante diploma’s op gebied van sport, korfbal (in het bijzonder), hulpverlening en sociale hygiëne

  1.3 HKC kan deze gegevens gebruiken om (het doel): 

  (a)  je als lid te kunnen registreren, zodat je kunt korfballen bij HKC

  (b)  je online en offline te kunnen informeren over je lidmaatschap en relevante zaken binnen de vereniging (nieuwsbrief)

  (c)   je interactie met de website  te kunnen personaliseren, voor het verbeteren van de online navigatie en voor het maken van rapportages over het gebruik van de website

  (d)  je betalingsgedrag voor de vereiste contributie bij te kunnen houden

  (e)  je te kunnen registreren als vrijwilliger, zodat je verzekerd bent voor de werkzaamheden die je als vrijwilliger voor HKC uitvoert. En om bij te houden wie welke vrijwilligerstaken uitvoert, zodat bekend is wie verantwoordelijk is voor bepaalde zaken en met daarover gecommuniceerd moet worden

  (f)   om een Verklaring Omrent Gedrag (VOG) aan te kunnen vragen om vrijwilligerswerk te mogen uitvoeren waarbij je met kinderen omgaat

  (g)  op de hoogte te zijn van medische bijzonderheden, zodat verantwoordelijken van een evenement (lees: HKC kamp) hiermee rekening kunnen houden en weten hoe te handelen en wie te contacteren bij eventuele (nood)gevallen

  (h)  je uit te kunnen nodigen voor toekomstige reünies

  2. Informatie, Wijziging, Correctie, Wissing, Overdracht & Bezwaar 

  Je kunt contact opnemen met de coördinator persoonsgegevens: Kaline Monrooij via bestuur@hkc-utrecht.nl voor:

  (a)  meer informatie over de wijze waarop HKC persoonsgegevens van jou verwerkt

  (b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring

  (c)   inzage in de persoonsgegevens die HKC met betrekking tot jou verwerkt

  (d)  correctie, beperking, wissen of overdracht van jouw gegevens

  (e)  bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door HKC

  3. Beveiliging van jouw gegevens 

  HKC zal jouw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en HKC zal daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw gegevens te beveiligen.

  4. Derden

  4.1 HKC verstrekt jouw gegevens aan de volgende derden:

  (a)  Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV)

  (b)  Sportlink

  (c)   Kamer van Koophandel (KvK, in geval van bestuursfuncties)

  4.2 Deze derden gebruiken de gegevens: 

  (a)  om korfbalwedstrijden in competitieverband te kunnen organiseren (KNKV & Sportlink)

  (b)  om contributies te kunnen koppelen aan het lidmaatschap (Sportlink) 

  (c)   voor de wettelijke van registratie van HKC in het Handelsregister (KvK)

  4.3 Foto's
  HKC kan foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij je daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2). 

  5. Bewaren van jouw gegevens 

  HKC bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

  6. Wijzigen Privacyverklaring 

  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. HKC raadt daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen.

   

  Juni 2018

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide